ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I RESTRUKTURYZACJA WPŁAT NA PFRON

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników zobowiązany jest do przyjęcia do pracy pracowników niepełnosprawnych w ilości 6 % w stosunku do całości załogi, w przeliczeniu na etaty.

Pracodawca, który nie spełnia tych wymogów płaci miesięczną opłatę na rzecz PFRON za każdy brakujący (do 6%) etat osoby niepełnosprawnej.

Celem projektu, który prowadzi Expedite Consulting Group jest m.in.:

  • redukcja comiesięcznej wpłaty z tytułu niewystarczającego dostosowania liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych względem całkowitej liczby zatrudnionych (tzw. wpłata PFRON)
  • zwiększanie zatrudniania wśród osób niepełnosprawnych
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • wsparcie przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu.

Na podstawie przeprowadzonego audytu klient otrzymuje raport, który obejmuje ocenę stanu przeszłego i dokument określający potencjał oszczędnościowy wraz z zaleceniami. Raport kończy się propozycją zmian w poszczególnych obszarach, prowadzących do oszczędności w przyszłości.

Całość raportu poparta jest szeregiem analiz prawnych, mających na celu zapewnienie zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami zamawiającego.

dbałość o interesy społeczne, w szczególności aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników zobowiązany jest do przyjęcia do pracy pracowników niepełnosprawnych 

niepełnosprawność nie powinna wykluczać z aktywności zawodowej

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Expedite Consulting Group, przy współpracy z przedsiębiorstwami, stawia sobie za cel wsparcie ich długofalowej strategii zarządzania w oparciu o dbałość o interesy społeczne, w szczególności aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Dla firmy bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Firmy na całym świecie uznają za konieczne uzupełnienie swoich strategii rozwoju o CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu), który stanowi ważny element rozwoju przedsiębiorstw. Jeden z jego elementów może stanowić zatrudnienie osób niepełnoprawnych. Aktywność osób niepełnosprawnych, szczególnie w sferze zawodowej to przeciwdziałanie marginalizacji, patologii, izolacji i wykluczeniu społecznemu, czyli zjawiskom sprzecznym z prawidłowym rozwojem i działaniem w zespołach z innymi ludźmi. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to najkrótsza droga do integracji społecznej i zawodowej. Aktywność zawodowa jest więc wartością ważną nie tylko dla jednostki, ale i dla całego społeczeństwa. Firma, która jest wrażliwa na ten aspekt zyskuje w oczach parterów biznesowych i klientów wizerunek silnej oraz nowoczesnej marki.

Firmy, które decydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych są postrzegane jako te, dla których niepełnosprawność to nie powód, by nie móc cieszyć się samodzielnym życiem i osiągać wyznaczone cele. Wspieranie osób niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach i wielu aspektach ich życia to sposób na pozytywną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną przedsiębiorstwa.